Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

UAT Municipiul Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, Str. Grigore Ghica nr. 34, cod. 715200, jud. Botoşani, România, e-mail primariadorohoi@primariadorohoi.ro, prelucrează datele cu caracter personal ale CETĂŢENILOR sau alte persoane, clienți existenți, primite direct de la aceștia sau indirect, prin intermediul sistemelor naționale de evidență.

Datele cu caracter personal

reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, starea civilă, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea, datele privind starea medicală, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, inclusiv transmiterea acestora către terții (în condiţiile legii).

UAT MUNICIPIUL DOROHOI poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Primăria nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Îndeplinirea atribuţiilor/ obligaţiilor legale, precum redactare/eliberare acte/adeverințe/certificate, acte de stare civilă, completarea Registrului Agricol, asistență socială, declarare bunuri/impozitare, completarea registrelor naţionale de evidență (RNA, Stare civilă, etc.), la cererea dumneavoastră, a uneia dintre firmele cu care UAT MUNICIPIUL DOROHOI are contract în acest sens sau conform solicitărilor. Datele vor fi folosite și în scopul contactării dumneavoastră pentru transmitere rezultate sau precizări suplimentare, la nevoie.

Datele nu vor fi prelucrate în alt scop.

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat/(ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte.

UAT MUNICIPIUL DOROHOI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate și utilizează informaţiile personale pentru o mai bună înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră.

Durata prelucrării

În vederea realizării scopului menţionat, UAT MUNICIPIUL DOROHOI va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor în care suntem în contact (sau până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate și gestionate de către UAT MUNICIPIUL DOROHOI pe durată de timp prevăzută în Instrucţiunile Arhivistice Naţionale (ex. datele de stare civilă 100 ani la Primărie apoi la Arhiva Naţională).

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi

Dumneavoastră sau reprezentanţii legali, reprezentanţii UAT MUNICIPIUL DOROHOI, instituţii cu atribuţii în sistemele de evidență naţională, parteneri contractuali de servicii ai Primăriei, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate).

Confidenţialitatea datelor

Confindențialitatea datele dumneavoastră personale va fi asigurată de către UAT MUNICIPIUL DOROHOI şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă. Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată către UAT MUNICIPIUL DOROHOI. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul UAT MUNICIPIUL DOROHOI, cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail primariadorohoi@primariadorohoi.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Dorohoi, str.Grigore Ghica nr. 34, cod. 715200, jud. Botoşani, România

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii unei relații de parteneriat cu Primăria şi imposibilitatea de a da curs petițiilor sau cererilor de orice natură, inclusiv date legate de starea civilă sau registrul agricol.

Prin accesarea acestui site, respectiv a secțiunilor care implică folosirea datelor cu caracter personal, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca UAT MUNICIPIUL DOROHOI să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.