Constatări, concluzii și recomandări

În cadrul proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi”, Codul SIPOCA/MySMIS: 1147/152231, Axa: POCA/924/2/2/ Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente având ca Obiectiv specific – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice a fost elaborat Raportul sondaj cu privire la evaluarea nivelului de percepţie al cetăţenilor referitor la aspectele anticorupţie din Municipiul Dorohoi.                                                                                                                                                           citește Raportul …

Scopul studiului bazat pe datele sondajului este de a contribui la măsurarea percepţiei cetăţenilor asupra fenomenului corupţiei din România şi de a propune o interpretare a datelor obţinute, din perspectiva eticii şi a integrităţii funcţionarilor publici, a aleșilor locali și a personalului contractual din cadrul administrației publice locale a Municipiului Dorohoi.

CONSTATĂRI

Având în vedere răspunsurile primite în cadrul sondajului putem aprecia că există un nivel relativ scăzut al corupţiei perceput de cetăţeni comparativ cu perioada anterioară (10 ani în urmă) şi un nivel relativ satisfăcător al gradului de cunoaştere al conceptelor şi normelor anticorupţie.

Se constată că nivelul percepției corupției este aproximativ același atât în rândul personalului din cadrul administrației publice locale cât și în rândul cetățenilor care au participat la realizarea acestui sondaj, în ceea ce privește corupția existentă în unitățile medicale și de învățământ, mai puțin in instituțiile administrației publice locale a Municipiului Dorohoi.

 • Personalul respondent a evaluat ca cei mai importanți factori de risc pentru acte de corupție – dincolo de lăcomia inerentă firii umane – birocrația excesivă,  politizarea administrației, lipsa educației civice și lipsa unui control real
 • 57 % din personalul respondent consideră că a beneficiat în mare și foarte mare măsură de instruire adecvată cu privire la metodele de prevenire și combatere a corupției
 • Un grad crescut de satisfacție la locul de muncă
 • Gradul de cunoaștere a cadrului normativ pentru prevenirea și diminuarea corupției este relativ crescut
 • Un grad crescut de transparență în luarea deciziilor perceput de salariați și de cetățeni

RECOMANDĂRI

 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor în materie de anticoruptie în vederea eliminării cunoaşterii insuficiente a normelor de conduită, privind conflictul de interese şi incompatibilitate
 • Îmbunătăţirea fluxului de informaţii privind Strategia Naţională Anticorupţie prin publicitate și acces la mijloacele de informare adecvate
 • Informarea cetăţenilor cu privire la sancţiunile aplicate în cazul producerii unor fapte de corupţie
 • O mai bună informare cu privire la rolul persoanei care poate oferi informaţii cu privire la normele de conduită, privind conflictul de interese şi incompatibilităţi
 • Promovarea la nivelul instituţiilor a programelor de instruire în prevenirea corupţiei
 • Informarea adecvată a personalului instituţiilor cu privire la măsurile anticorupţie adoptate
 • Realizarea și implementarea unor Proceduri Operaționale privind măsurile de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Dorohoi
 • Realizarea și implementarea unor Proceduri Operaționale privind indicatorii de evaluare a nivelului corupției în UAT Municipiul Dorohoi
 • Creșterea continuă a nivelului de transparență al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi și a instituțiilor subordonate, prin publicarea procedurilor și regulamentelor interne
 • Informatizarea cât mai amplă a instituțiilor publice în scopul scăderii interacțiunii cetățenilor cu angajații instituțiilor
 • Prevenirea și semnalizarea cazurilor asociate fenomenului corupției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală