Lansarea proiectului

MUNICIPIUL DOROHOI, în calitate de Beneficiar, lansează proiectul “Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi”, cod SIPOCA 1147/ Cod MySMIS2014+ 152231, în baza contractului de finanțare 629/11.02.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management. Proiectul este finanțat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem inovator și complex de prevenire și combatere a corupției la nivelul administrației publice locale a Municipiul Dorohoi pe principiul „stop-coruptie”, pe parcursul a 8 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor și a personalului administrației publice locale din Mun. Dorohoi cu privire la impactul fenomenului corupției prin 4 campanii pentru 200 de astfel de participanți.

OS2. Îmbunătățirea cunoștintelor și competențelor profesionale pentru 120 de reprezentanți dintre aleși locali și personal de conducere și executie din cadrul UAT Municipiul Dorohoi, privind etica și integritatea.

OS3. Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prin implementarea unei platforme anticorupție „e-stop-coruptie-Dorohoi”, introducerea și certificarea standardului ISO 37001 și introducerea a 2 noi proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.

Grupul țintă va fi reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului: – personal de conducere (16 persoane) și de execuție (84 persoane) din cadrul UAT Municipiul Dorohoi – 100 persoane; – aleși locali (18 consilieri locali, 1 primar, 1 viceprimar) din cadrul UAT Municipiul Dorohoi – 20 persoane.

Cele 120 de persoane din grupul țintă vor fi formate și certificate în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivelul administrației publice locale – UAT Mun. Dorohoi din care fac parte, urmând să implementeze măsurile referitoare la prevenirea corupției după finalizarea cursului.

Rezultate așteptate: Acest proiect este relevant pentru grupul țintă (personalul din Primărie) și pentru beneficiarii finali (cetățeni) deoarece sunt propuse activități care să conducă la: monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție, implementarea unor mecanisme de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității, creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor și a angajaților Primăriei Municipiului Dorohoi, dobândirea de competențe privind etica și integritatea pentru angajații din administrația publică locală și implementarea cu succes a Strategiei Naționale de Anticorupție.